Algemene voorwaarden

Artikel 1: Begrippen

1.1 Onder opdrachtnemer wordt verstaan STER.

1.2 Onder opdrachtgever wordt verstaan de natuurlijke rechtspersoon die met STER een overeenkomst sluit of wenst te sluiten, dan wel een opdracht verstrekt.

1.3. Opdracht: de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer op grond waarvan opdrachtnemer diensten of producten, detachering/werving en selectie- werkzaamheden verleent aan opdrachtgever.

1.4 Opdrachtbevestiging: door opdrachtnemer te versturen document / offerte / voorstel door middel waarvan de opdracht tot stand komt en waarin in ieder geval de inhoud van de diensten, het (uur)tarief evenals de duur van de opdracht is opgenomen of indien er sprake is van werving- en selectie-werkzaamheden een beschrijving van de te volgen werkwijze, honorarium, onkosten en de betalingswijze. Tevens, indien van toepassing, wordt hierin vastgelegd welke gegevens door of namens de opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld bij aanvang en tijdens de vervulling van de opdracht.

1.5 Medewerker: de arbeidskracht die STER ter beschikking stelt aan opdrachtgever.

1.6 Kandidaat: degene die betrokken wordt in detachering/werving en selectie – werkzaamheden van opdrachtnemer ten behoeve van de opdrachtgever.

1.7 Diensten: alle door opdrachtnemer voor een opdrachtgever uit te voeren werkzaamheden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot detachering, werving en selectie, consultancy en organisatieadviezen.

Artikel 2: Algemeen

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, voorstellen en projectovereenkomsten die tussen opdrachtgever en opdrachtnemer worden gesloten, evenals op de diensten die daaruit voortvloeien, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen schriftelijk is afgeweken.

2.2 Bij strijd met andere algemene voorwaarden gelden de voorwaarden van STER, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald en overeengekomen.

2.3 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk door opdrachtnemer overeengekomen worden.

2.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Opdrachtgever en opdrachtnemer zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

2.5 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

2.6 Indien de algemene voorwaarden eenmaal tussen partijen van toepassing zijn, zijn zij ook zonder nadere verklaring van toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen partijen, tenzij uitdrukkelijk uitgesloten. Indien deze voorwaarden te zijner tijd worden aangepast, maar hun zakelijke inhoud over het geheel genomen niet wijzigt, dan zijn de nieuwe gewijzigde voorwaarden in plaats van de onderhavige voorwaarden van toepassing.

2.7 Deze voorwaarden bestaan uit een algemeen gedeelte en een gedeelte voor de specifieke diensten.

Artikel 3: Aansprakelijkheid

3.1 Opdrachtnemer zal de verstrekte opdracht met de nodige zorgvuldigheid behandelen.  Opdrachtnemer verplicht zich tot een optimale inspanning, doch kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor het uitblijven van het verwachte resultaat.

3.2 Opdrachtnemer is aansprakelijk voor tekortkomingen voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid en deskundigheid waarop bij het adviseren door opdrachtnemer mag worden gerekend.

3.3 Iedere eventuele uit de opdracht voortvloeiende schade veroorzaakt door tekortkomingen zoals omschreven in lid 2, wordt beperkt tot het bedrag van 25% van de factuurwaarde. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan drie maanden hebben, geldt een verdere beperking tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste drie maanden.

3.4 Aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor indirecte schade, inclusief gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

3.5 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade en verliezen bij opdrachtgever, derden of de medewerker als deze onopzettelijk veroorzaakt is door doen of laten van de medewerker. Opdrachtnemer is tegenover opdrachtgever niet aansprakelijk voor verbintenissen die de medewerker is aangegaan, al dan niet met toestemming van opdrachtgever of derden.

3.6 Bij het uitvoeren van projecten (evenementen, campagnes e.d.) accepteert opdrachtnemer slechts aansprakelijkheid voor de door opdrachtgever geleden directe schade die het gevolg is van aan medewerker toe te rekenen tekortkomingen.

3.7 Aansprakelijkheid wegens toerekenbare tekortkomingen ontstaat slechts als opdrachtnemer hiervan schriftelijk door opdrachtgever op de hoogte wordt gesteld en waarbij opdrachtnemer c.q. medewerker een redelijke termijn wordt gegund om de tekortkoming te herstellen.

3.8 De totale aansprakelijkheid bij projecten (n.b. géén interim-opdrachten) is beperkt tot een vergoeding van de direct geleden schade tot maximaal het bedrag van de voor de opdracht bedongen prijs (exclusief BTW). Het maximale schadebedrag is beperkt tot het honorarium gedurende de periode van een maand (gerekend vanaf de schriftelijke schademelding). In geen geval zal de schadevergoeding meer bedragen dan €25.000,- (vijfentwintigduizend euro).

3.9 Voordrachten van kandidaten in het kader van detachering / werving en selectie- werkzaamheden komen tot stand naar beste inzichten en conform de normen van goed vakmanschap. Opdrachtnemer laat kandidaten verklaren dat de inlichtingen die de kandidaten over zichzelf verstrekken correct zijn en dat omstandigheden die van invloed kunnen zijn op het vervolg van de loopbaan worden vermeld. Opdrachtnemer gaat er vanuit dat de inlichtingen die van referenten over kandidaten zijn verkregen, juist zijn.

3.10 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de uiteindelijke keuze van een kandidaat. Opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor schade en/of verliezen – waaronder begrepen gevolgschade – als gevolg van handelen en/of nalaten van een door opdrachtnemer geïntroduceerde kandidaat met wie opdrachtgever rechtstreeks voor zich en/of middels derden dan wel voor derden, (mede) als gevolg van de opdrachtuitvoering door opdrachtnemer, een arbeidsverhouding van welke aard dan ook is aangegaan.

Artikel 4: Overmacht

4.1 Storingen in het bedrijf van opdrachtnemer ten gevolge van overmacht die opdrachtnemer in alle redelijkheid niet kan worden aangerekend en de normale bedrijfsvoering verstoren en de uitvoering van een opdracht vertragen of onmogelijk maken, ontslaat opdrachtnemer van haar leveringsplicht, zonder dat opdrachtgever enige aanspraak heeft op vergoeding van kosten, schade of rente.

4.2 Overmacht wordt door opdrachtnemer direct gemeld aan opdrachtgever.

4.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:75 BW zullen als overmacht gelden omstandigheden buiten wil en toedoen van opdrachtnemer, welke van dien aard zijn, dat naleving van de opdracht redelijkerwijs niet van opdrachtnemer kan worden verlangd. Als overmacht zal bijvoorbeeld gelden oorlog, oproer, sabotage, overstroming, brand en/of werkstaking. Eén en ander met dien verstande, dat opdrachtnemer in zulke gevallen bereid is met opdrachtgever te overleggen over te nemen maatregelen, die tot doel hebben schade voor zowel opdrachtnemer als opdrachtgever te voorkomen of althans zoveel mogelijk te beperken.

Artikel 5: Klachten en geschillen

5.1 Op alle gesloten overeenkomsten van opdrachtnemer is het Nederlandse recht van toepassing.

5.2 Alle geschillen worden voorgelegd aan de rechter van het arrondissement die binnen het werkgebied van de vestigingsplaats van opdrachtnemer valt.

5.3 Klachten ter zake van door opdrachtnemer aan opdrachtgever verstuurde facturen dienen binnen acht dagen na verzenddatum van de betreffende factuur schriftelijk door opdrachtgever aan opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt, op straffe van verval van het recht op klachten.

5.4 Een klacht schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van medewerkers

Artikel 6: Totstandkoming overeenkomsten

6.1 De overeenkomst tot opdracht voor het ter beschikking stellen van medewerkers komt tot stand door schriftelijke aanvaarding van de offerte door opdrachtgever, dan wel bij gebreke daarvan of bij gebreke van een schriftelijke afwijzing door opdrachtgever van de offerte door een begin van uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer.

Artikel 7: Dienstverlening

7.1 In de opdracht wordt beschreven welke functie c.q. diensten door opdrachtnemer worden uitgevoerd.

7.2 De concrete werkzaamheden worden verricht op een door opdrachtgever aangegeven locatie. Na overleg met opdrachtnemer is het voor opdrachtgever mogelijk om de locatie te wijzigen.

7.3 De dienstverlening zal plaatsvinden volgens de standaards van de opdrachtgever, welke vooraf aan opdrachtnemer bekend zijn gemaakt.

7.4 Opdrachtnemer zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

7.5 Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 8: Contractduur en beëindiging

8.1 De opdracht wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde

8.2 De opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de overeengekomen tijd of als een vooraf vastgestelde objectief bepaalde gebeurtenis zich voordoet.

8.3 Opzegging van een opdracht voor onbepaalde tijd dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand.

8.4 Tussentijdse opzegging van een opdracht voor bepaalde tijd is niet mogelijk, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien tussentijdse opzegging is overeengekomen, is opzegging mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

8.5 Verlenging van een opdracht is uitsluitend mogelijk met inachtneming van een termijn van één maand voor het einde van de looptijd. Opdrachtnemer kan door omstandigheden besluiten dat de opdracht niet verlengd kan worden.

8.6 Indien al een aanvang is gemaakt met de verstrekte opdracht en opdrachtgever annuleert om welke reden ook de opdracht, is opdrachtnemer gerechtigd alle reeds gemaakte kosten bij opdrachtgever in rekening te brengen inclusief een vergoeding wegens inkomstenderving.

8.7 Indien een partij in gebreke blijft aan zijn verplichtingen uit de opdracht te voldoen, is de andere partij -naast wat in de opdracht is bepaald- gerechtigd de opdracht door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijk te ontbinden De ontbinding zal pas plaatsvinden nadat de in gebreke gestelde partij schriftelijk op de hoogte is gesteld van de ingebrekestelling en hem een redelijke termijn is geboden om de ernstige tekortkoming te zuiveren.

8.8 Voorts is de ene partij gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, buiten rechte de opdracht door middel van een aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien: 

a) de andere partij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
b) de andere partij zijn eigen faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
c) de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd;
d) de andere partij zijn huidige onderneming staakt;
e) buiten toedoen van de ene partij op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd, dan wel indien de andere partij anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de opdracht na te kunnen komen.

8.9 Indien opdrachtgever op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de opdracht had ontvangen, kan hij de opdracht slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door of namens opdrachtnemer nog niet is uitgevoerd.

8.10 Bedragen die opdrachtnemer vóór de ontbinding aan opdrachtgever heeft gefactureerd in verband met wat zij reeds ter uitvoering van de opdracht heeft gepresteerd, blijven onverminderd door opdrachtgever aan haar verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

8.11 Indien opdrachtgever, na ter zake in gebreke te zijn gesteld, enige verplichting voortvloeiende uit de opdracht niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, is opdrachtnemer gerechtigd haar verplichtingen jegens opdrachtgever op te schorten, zonder daardoor tot enige schadevergoeding jegens opdrachtgever gehouden te Hiertoe is opdrachtnemer eveneens gerechtigd in de onder lid 2 van dit artikel bedoelde omstandigheden.

Artikel 9: Wijziging opdracht

9.1 Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht van welke aard ook, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden bij Opdrachtgever in rekening gebracht.

9.2 Door Opdrachtgever alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering van de afgesproken opdracht, moeten door Opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Opdrachtnemer zijn Bij mondelinge of telefonische opdracht is het risico voor de uitvoering van de wijzigingen voor rekening van Opdrachtgever.

9.3 Opdrachtgever is niet gerechtigd de werkzaamheden van de medewerker op te schorten, tenzij er sprake is van overmacht conform artikel 6:75 BW.

9.4 In afwijking van lid 3 is dit wel mogelijk als dit schriftelijk wordt vastgelegd en de looptijd daarbij is overeengekomen en Opdrachtgever aantoont dat er geen werk voor handen is of de medewerker niet te werk kan worden gesteld.

9.5 Voor de duur van de opschorting is Opdrachtgever geen tarief verschuldigd
Als Opdrachtgever niet gerechtigd is de werkzaamheden op te schorten, maar tijdelijk geen werk heeft voor de medewerker of niet te werk kan stellen, is Opdrachtgever verplicht voor de duur van de opdracht onverkort het Opdrachtgevertarief te voldoen over de periode krachtens opdracht gebruikelijk aantal uren en overuren.

Artikel 10: Vervanging en beschikbaarheid

10.1 Opdrachtnemer is gerechtigd om tijdens de looptijd van de opdracht een vervangende medewerker aan te bieden. Opdrachtgever kan dit voorstel uitsluitend op redelijke gronden afwijzen.

10.2 Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd aan Opdrachtgever een voorstel te doen ter vervanging van de ter beschikking gestelde medewerker, indien dit noodzakelijk is met het oog op het bedrijfsbeleid c.q. wet- en regelgeving.

10.3 Indien de ter beschikking gestelde medewerker wordt vervangen door een andere medewerker, kan de uurbeloning opnieuw worden vastgesteld.